Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mucha Mind 1 januari 2023

Mucha Mind: KVK nr: 53820975

 

Algemene Voorwaarden van Mucha Mind, gevestigd Hellevoetsluis

Versie geldig vanaf 1 januari 2023

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshopsen, diensten, producten en aanbiedingen van Mucha Mind. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mucha Mind. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mucha Mind behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mucha Mind erkend.

1.4 Mucha Mind garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

3.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht om binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn betaald, voor digitale producten begint deze termijn op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd per email. De afnemer is gehouden, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mucha Mind.

3.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • digitale en/of downloadbare materialen zoals hypnose MP3s, digitaal workshopboek, online workshopsen of producten.

 

 1. Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mucha Mind, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mucha Mind. Mucha Mind houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy verklaring.

4.2 Mucha Mind respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Mucha Mind maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Mucha Mind aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de afnemer onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

5.2 Mucha Mind is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de workshop bij de cliënt aanwezige medische, psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.

5.3 Mucha Mind is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.4 Indien klachten van de afnemer door Mucha Mind gegrond worden bevonden, zal Mucha Mind naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mucha Mind en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Mucha Mind) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mucha Mind gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mucha Mind voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.5. Mucha Mind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

5.6. Mucha Mind behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderzijds het normale verloop van een workshop, bijeenkomst of training belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van overige deelnemers, verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot uitbetaling van de deelname kosten onverlet.

5.7 Deelname aan de workshop is voor eigen risico. Mucha Mind is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de Mucha Mind workshop of de annulering van de workshop.

5.8 De in5oud van de Mucha Mind workshop bevat geen medisch advies en / of is op geen enkele wijze bedoeld als medisch advies. Mucha Mind is niet aansprakelijk voor medische problemen.

5.9 Mucha Mind en de mucha mind docentes zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de deelnemer. De deelnemer dient zelf in te schatten of deelname aan de workshop mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

 

 1. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mucha Mind zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mucha Mind slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van Mucha Mind gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5 Mucha Mind kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Mucha Mind en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mucha Mnd op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Mucha Mind behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mucha Mind gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

9.1 Mucha Mind is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mucha Mind alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, maatregelen i.v.m. coronavirus, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Mucha Mind behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mucha Mind gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

9.4 Indien Mucha Mind bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Eigendom van alle door Mucha Mind aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mucha Mind zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mind uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mucha Mind wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mucha Mind of een door Mucha Mind aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mucha Mind haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

 1. Intellectuele eigendom

11.1. Mucha Mind behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mucha Mind heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

11.2. Het verstrekte workshopmateriaal is eigendom van Mucha Mind. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Mucha Mind voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Mucha Mind mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

 

 1. Inschrijving

12.1 Deelname aan de Mucha Mind workshop is definitief nadat Mucha Mind het workshopgeld heeft ontvangen. Wanneer de deelnemer niet kan deelnemen aan de workshop dient deze Mucha Mind hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Annulering door de deelnemer geeft geen recht op het volgen van de workshop op een ander tijdstip of een andere locatie.

In alle andere gevallen geldt het volgende:

– Bij annulering vanaf het moment van betaling tot dertig dagen voor aanvang van de workshop is 25% van het workshopbedrag verschuldigd.

– Bij annulering vanaf dertig dagen tot veertien dagen voor aanvang van de workshop is 50% van het workshopbedrag verschuldigd.

– Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de workshop is het volledige workshopgeld verschuldigd.

12.2 Onder bepaalde omstandigheden of medische redenen kan een workshop eenmalig verschoven worden. Dit is onder voorbehoud van Mucha Mind.

12.3 Mucha Mind behoudt zich het recht voor workshopsen af te zeggen wanneer er minder dan 3 aanmeldingen zijn.  Mucha Mind zal zich inspannen om de deelnemer de mogelijkheid te bieden de workshop alsnog te volgen op een ander tijdstip of op een andere workshoplocatie. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde workshopgeld worden geretourneerd.

12.4 Mucha Mind behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor workshops te weigeren in verband met psychische klachten van de klant, omdat de klant niet geschikt lijkt voor de workshop of omdat de lesruimte vol is.

 

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mucha Mind en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Mucha Mind er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 1. Klachten

Een deelnemer kan een klacht schriftelijk indienen Mucha Mind, Opzoomerlaan 94, 3221 AP  Hellevoetsluis.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle websites door de afnemer in te zien, te printen of te downloaden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven